Transgender Netwerk Nederland is een stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. “Bestrijding van discriminatie van transgender personen is één van onze meest actuele speerpunten. Ons doel is een genderdiverse samenleving mogelijk maken”.

Het TNN is op een aantal manieren actief. Zo doen zij aan belangenbehartiging, emancipatie en netwerkopbouw van en voor transgender personen. Zo worden zij bijvoorbeeld door derden uitgenodigd om te vertellen over het standpunt en de behoeften van transgender personen. Het TNN werkt samen met zogenaamde trans-ambassadeurs. Dit zijn mensen die zich actief inzetten voor transgender-emancipatie, zowel op lokaal niveau als landelijk. Verder heeft het TNN een eigen meldpunt tegen discriminatie.

Website : https://www.transgendernetwerk.nl

Transvisie is een belangenorganisatie, die zich vooral richt op de zorg aan transgender mensen, volwassenen, jongeren en kinderen.
We zijn er voor trans mannen, trans vrouwen en non binaire personen. Maar ook voor de partners, ouders en andere familieleden van deze mensen.
Transvisie zorgt voor:
– Onderling contact
– Informatie voorziening
– Voorlichting
– Belangenbehartiging

Transvisie zet zich in voor alle mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie is formeel een patiëntenorganisatie.

Transvisie heeft als rechtsvorm een stichting, met een bestuur en statuten en ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt Transvisie donaties en giften en heeft inkomsten uit de verkoop van producten en diensten.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundigen, die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

Website : https://www.transvisie.nl

De Zaanse Regenboog is een platform voor de diverse organisaties die LHBTIQ+ activiteiten organiseren. De Zaanse Regenboog is aanwezig met informatie bij diverse activiteiten. Tevens wordt een digitale nieuwsbrief verspreid voor een ieder die geïnteresseerd is en op de hoogte wil blijven van LHBTIQ+ activiteiten in Zaanstad. Ook via Instagram en de website wordt het Zaanse LHBTIQ+ nieuws bekend gemaakt.
De Zaanse Regenboog erkent dat de diverse LHBTIQ+ groepen verschillende belangen (kunnen) hebben. Maar er is ook een gemeenschappelijk belang. Erkenning dat ieder mens het recht heeft om te bestaan en leeft op de manier waar men zelf voor kiest.
De Zaanse Regenboog wil een (Zaan)stad waar iedereen zichzelf kan zijn, thuis en op straat, zonder dat je steeds op je hoede moet zijn voor mensen die daar agressief op reageren. Nog steeds worden, ook in Zaanstad, LHBTIQ+ers gediscrimineerd, gepest, getreiterd, uitgescholden, bedreigd en mishandeld. De organisatie blijft zich manifesteren en laat zich niet terug in de kast jagen.

Website : https://www.dezaanseregenboog.nl

LHBTI West-Friesland is voortgekomen Stichting Roze Netwerk (opgericht i2010) en Platform LHBTI West-Friesland (opgericht 2014), een samenwerkingsverband van 7 West-Friese gemeenten, Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN en andere LHBT oreganisaties. LHBTI West-Friesland is een-paraplu-organisatie die zich inzet voor zichtbaarheid, welzijn en participatie van de lesbo, homo, bi en transgender in Noord-Holland Noord en in het bijzonder West-Friesland.

Heel veel Roze groeperingen zijn al lang actief in West-Friesland in kleine groepjes. Voor mensen die op zoek zijn naar een groep waarbinnen ze zich thuis voelen vanwege hun geaardheid is het lastig te overzien. De website Platform Regenboog West-Friesland maakt het een stukje overzichtelijker om de juiste informatie te vinden. Het geeft de organisaties de ruimte om dwars door de bestaande clubjescultuur heen ten minste op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten. Jonge initiatieven krijgen een plek om meer bekendheid te geven aan hun activiteiten.
 

In oktober 2013 werd Trans United opgericht. Een groep voor transgenders die werkt aan zichtbaarheid van de multiculturele transgender community in Nederland.
Trans-United is een platform bedoeld voor transgenders met een bi-culturele achtergrond. Door diverse workshops aan te bieden met diverse thema’s doelgericht zijn op het informeren, stimuleren en het weerbaar maken van de deelnemers zowel verbaal als non verbaal.
Verder richt Trans-United zijn op het zichtbaar en het bespreekbaar maken van het Trans-Community in Nederland. Want de zichtbaarheid van transgenders kan volgens ons nog meer en beter worden. Wij werken van binnen naar buiten. Dat wil zeggen: de onzichtbaarheid van transgenders is voor een groot deel te er danken aan transgenders zelf: er is nog veel schaamte, waardoor er weinig sociale contacten zijn, wat weer zorgt voor isolement bij velen. Door te werken aan onze eigen weerbaarheid kunnen wij anderen motiveren om zichtbaar te zijn.
De activiteiten die door Trans-United organiseerd worden bestaan, vooral uit: informatieve/ empowerment bijeenkomsten en workshops.

Website : https://www.spe-amsterdam.nl/netwerk/trans-united-nederland

Vereniging Genderdiversiteit is sinds 2013 de nieuwe naam voor de Vereniging Landelijke Contactgroep Travestie en Transseksualiteit
De Vereniging Genderdiversiteit is een vereniging van en voor mensen die zich niet (helemaal) thuis voelen in de hokjes “man” en “vrouw”. Bij gebrek aan een beter woord hebben we het over transgender mensen. Ons doel is hun emancipatie en integratie te bevorderen. We streven naar sociale acceptatie door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, voorlichting te geven en hulp en ondersteuning te bieden.
De Vereniging Genderdiversiteit is bij veel mensen zijn nog bekend als LKG T&T, Landelijke KontaktGroep Travestie en Transseksualiteit, de naam waaronder de vereniging in 1985 werd opgericht.
Later veranderde de naam in Transgendervereniging
De vereniging geeft het blad Transformatie uit. Leden kunnen dit per post thuis ontvangen en/of kunnen het downloaden van de besloten website van de vereniging
Ook verschijnt er maandelijks een Nieuwsbrief

Website : https://www.vereniging-genderdiversiteit.nl

Jonge Vlinders is een ontmoetinsgroep voor jonge Christenen tot 30 jaar die tot een seksuele of genderminderheid behoren (homo, lesbisch, bi, transgender, enz.) of die twijfelen over hun identiteit.
Ons standpunt: seksuele en genderdiversiteit zien we als een wezenlijk onderdeel van personen dat niet veranderd kan of moet worden
we stimuleren jongeren in liefde en respect hun eigen keuzes te maken t.a.v. het hebben van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht, of het ondergaan van een geslachtveranderende operatie.
We stimuleren jongeren in liefde en respect hun eigen keuzes te maken t.a.v. het hebben van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht, of het ondergaan van een geslachtveranderende operatie.
Wat we doen: we bieden jonge christenen die tot een seksuele of gender minderheid behoren een veilige omgeving waar ze lotgenoten kunnen ontmoeten.
Wat we niet doen: we bieden geen hulpverlening of pastoraat; als dat nodig is verwijzen we door naar een professional.
Onze begeleiders hebben een verklaring van goed gedrag, zijn meestal zelf ook LHBT+ en hebben een training gehad
Op de website vind je een contactformulier om jne op te geven voor de ontmoetingsgroep of een persoonlijk gesprek.
We zitten in het gebouw van de SKLO, aan de Kraneweg 33 in Groningen.
Jonge Vlinders is aangesloten bij ‘Ik ken je’, een christelijk regionaal platform voor seksuele en genderdiversiteit in Noord-Nederland

Website : https://ikkenje.nl/jongevlinders