Educatief pakket over genderdiversiteit en Transgender./ gender in de blender

Gender in de blender wil jongeren informeren en sensibiliseren over genderdiversiteit en transgender. Het project omvat een educatieve map voor het onderwijs en een informatieve website voor jongeren: www.genderindeblender.be
Gender in de blender is een project van de Dienst diversiteit en gelijke kansen van de provincie Vlaams- Brabant en wordt gesteund door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming en Gelijke Kansen in Vlaanderen.
Gender in de blender is een innovatief project met een bijzondere educatieve waarde in verband met gender en omgaan met diversiteit. Jongeren leren genuanceerd denken over zichzelf en over de anderen. Openheid en verdraagzaamheid worden gestimuleerd vanuit een zelfbewuste en respectvolle houding. Belangrijk in een maatschappij die individuele autonomie stimuleert en waar individuele diversiteit veel meer tot zijn recht komt. Maar deze evolutie en emancipatie van het individu mag niet ten koste gaan van de anderen.
De thema’s gender en genderidentiteit spelen in op de identiteitsontwikkeling van jongeren. Enerzijds willen we jongeren ruimte geven om los te komen van maatschappelijke gendernormen, en om hun eigen genderidentiteit te ontdekken. Anderzijds willen we hen bewustmaken van hun gendernormen en hun invloed en sociale druk op de anderen. Het zijn thema’s waar veel jongeren mee worstelen: de spanning tussen een ontluikende persoonlijkheid en het oordeel van leeftijdgenoten.